د میراث وثیقه 

• حضوري لېدنه: غوښتونکي او ټول شاهدان، د غوښتنلیک فورمو او اړینو سندونو سره، ، سفارت کې حضور ومومي.
•  د غوښتنلیک فورمه: مراجعه کوونکي باید د غوښتنلیک فورمې په بشپړ ځیر په پښتو یا دري ژبه ډکې کړي. د نوم، نېټو، شمېرو، او ځای سم لیکلو ته باید ځانګړې پاملرنه وشي.
• لازم شواهد او سندونه: مهرباني وکړئ لاندې مالومات په ځیر سره ولولئ او د خپلې لېدنې لپاره ځان چمتو کړئ.
لاندې اشخاص او سندونه باید د لېدنې په مهال حاضر وي:  

  •  ورثه/ وارث: په سفارت کې د لېدنې په مهال، باید لږ تر لږه یو وارث حاضر وي او د خپلې تذکرې یا پاسپورټ یوه کاپي او همدا راز خپل دوه نوي عکسونه د (×4 ( cm 3 په اندازه ورسره وي.
  •  اقرار کوونکي: باید درې تنه بالغ اقرار کوونکي په سفارت کې د لېدنې په بهیر کې وارث سره یو ځای حاضر وي، او هر یو یې د خپلو تذکرو یا پاسپورټونو یوه (۱) کاپي او دوه (۲) نوي انځورونه د (× 4 cm 3) په اندازه او په ایتالیا کې د استوګنې د جواز درې (۳) کاپۍ له ځان سره ولري.
  • شاهدان: دوه تنه بالغ شاهدان باید له وارثانو سره مل وي چې هر یو یې د تذکرې یا پاسپورټ یوه (۱) کاپي، په ایتالیا کې د استوګنې جواز دوه (۲) کاپۍ او دوه (۲) نوي انځورونه د (× 4 cm 3) په اندازه له ځان سره ولري.
  • لګښت: هر غوښتونکی باید د یو وراثت خط (د میراث وثیقې) لپاره، د بانکي رسید له لارې ۱۲۵ یورو بانکي حساب ته ورکړي.
  • • یادښتونه: په سفارت کې د میراث هرې وثیقې لپاره لږ تر لږه شپږو بالغو کسانو ته اړتیا ده (لږترلږه یو وارث، درې اقرارکوونکو او دوه شاهدان).
    همدغه راز د لیدنې په وخت کې ټول اړین سندونه او انځورونه له ځان سره راوړئ،‎ سفارت خپلو مراجعه کوونکو ته د چاپ او فوټو کاپي اسانتیاوې نه لري.

د حصر وراثت د درخواستئ فورمه

دریافت فورمه

د ملاقات وخت اخیستل 

دریافت وقت