وکالت نامه

وکالتنامه سندی است که افراد بالاتر از سن هژده می توانند به اساس آن، برخی و یا تمام صلاحیت های خویش را به وکیل مورد نظر خود انتقال دهند. در هر وکالتنامه باید حدود صلاحیت های مورد انتقال ویا حدود صلاحیت های وکیل به صورت واضح نگاشته شود. واژه ها و ترکیباتی مثل صلاحیت عام و تام، سرپرستی تمام امور، و اصطلاحات مشابه، در پیشگاه محاکم معنایی مشخص را افاده نکرده و لازم است تا به صورت دقیق از جزییات صلاحیت ها تذکر داده شود. در غیر آن مورد تایید محاکم قرار نگرفته و وکالتنامه مجدداٌ ترتیب گردد. 

 •   شرایط درخواست و ترتیب وکالتنامه سند ازدواج غیابی: 
 • کاپی تذکره و کاپی کارت اقامت ایتالیا (permesso di soggiorno) موکل که دارای اعتبار یک، سه و یا پنج ساله باشد. با دو قطعه عکس
 •  کاپی تذکره و کاپی پاسپورت خانم وفرزندان 
 •  کاپی سند ازدواج عرفی
 •  کاپی تذکره وکیل با دو قطعه عکس
 •  دو نفر شاهد با کاپی تذکره و یا کاپی پاســــــپورت همراه با کاپی کــــارت اقامت ایتالیا (permesso di soggiorno) که دارای اعتبار یک، سه و یا پنج ساله باشد. با یک قطعه عکس در سفارت حاضر شوند. 
 • عریضه درخواست موکل
 • انواع دیگر وکالتنامه ها:
 • 1-  در موقع ترتیب وکالتنامه برای هر هدف که باشد تمام موکلین همراه با کاپی تذکره یا پاسپورت ، دو قطعه عکس که جدیدا اخذ شده باشد به سفارت افغانستان حاضر شوند.
 •  2- دو تن شاهد همراه با کاپی تذکره و یا پاسپورت خویش، هر شاهد یک قطعه عکس که جدیدا اخذ نموده باشند در زمان تعین شده به سفارت افغانستان حضور داشته باشند .در صورتیکه ملکیت میراثی باشد، متقاضی (موکل یا موکلین) باید کاپی وثیقه حصر وراثت را با خود داشته باشند. داشتن کاپی قباله ویا سند ملکیت چه ملکیت شخصی ویا میراثی باشد الزامیست. 
  محصول: سفارت برای صدور وکالتنامه مبلغ 125 یورو اغذ مینماید. 

دریافت فورمه وکالت نامه

دریافت فورمه

اخذ ملاقات آنلاین

دریافت وقت