عدم مسولیت جرمی

برای درخواست عدم مسولیت جرمی مدارک ذیل الزامی میباشد.
• کاپی تذکره شخص درخواست کننده
• کاپی کارت اقامت ایتالیا (permesso di soggiorno) که دارای اعتبار یک، سه و یا پنج ساله باشد.
• دو قطعه عکس رنگی با زمینه سفید

 آماده درخواست هستید؟

دریافت فورمه عدم مسئولیت جرمی

DOWNLOAD

اخذ ملاقات آنلاین  

BOOK NOW