وثیقه حصر وراثت

وارث یا وارثین، دو نفر شاهد و سه نفر اقرارکننده، باید در وقت و زمان تعین شده با فورم درخواستی حصروراثت و اسناد مورد ضرورت حاضر شوند. متقاضیان باید فورم درخواستی حصروراثت را با دقت به زبانهای دری یا پشتو خانه پُری نموده و در نوشتن معلومات خویش توجه خاص نمایند.

لطفا معلومات ذیل را با دقت مطالعه نموده و اشخاص و اسناد ذیل را در وقت تعین شده در سفارت افغانستان با خود داشته باشید:

  • وقت ملاقات: تمام متقاضیان باید وقت ملاقات را ه بطور آنلاین قبل از اینکه به سفارت بیایند، اخذ بدارند. متقاضیانی که وقت ملاقات را اخذ ننموده باشند، سفارت نمی تواند به درخواست شان رسیدگی نماید
    برای تعین وقت ملاقات به این صفحه مراجعه نمائید
  •  حد اقل یک تن از وارثین در موقع ترتیب حصر وراثت در سفارت افغانستان همراه با اشخاص و اسناد ذیل حضور داشته باشد.
  •  کاپی تذکره و یا پاسپورت خود با دو قطعه عکس سایز پاسپورت که جدیداً اخذ شده باشد.
  •  شاهدان، دو نفر شاهد (بالای سن ۱۸) همراه با کاپی تذکر وکاپی پاسپورت خویش با دو دو قطعه عکس سایز پاسپورت که جدیداً اخذ شده باشد.  سه نفر اقرار کننده (بالای سن ۱۸) که با فامیل وارثین شناخت کامل داشته باشند همراه با کاپی تذکره یا پاسپورت خویش و دو قطعه عکس سایز پاسپورت به سفارت حضور یابند. 
  •  وارث یا وارثین در موقع ترتیب حصروراثت سند فوتی متوفی ( پدر یا مادر ) را با خود داشته باشد. بدون سند فوتی حصروراثت ترتیب نمیگردد.
  • برای ترتیب حصروراثت حضور حد اقل شش تن الزامیست (حد اقل یک تن از ورثه + سه نفر اقرارکننده + دونفر شاهد).
  •  لطفا در موقع ترتیب حصر وراثت عکس و کاپی اسناد فوق الذکر را با خود داشته باشید. 
  •  لطفا تمام اسناد لازم را حین مراجعه به سفارت با خود داشته باشید. سفارت سهولت خدمات چاپ و کاپی اسناد را برای مراجعین قونسلی در اختیار ندارد .

محصول: سفارت برای صدور حصر وراثت مبلغ 125 یورو اخذ مینماید.

دریافت فورمه درخواستی حصر وراثت

دریافت فورمه

اخذ ملاقات آنلاین

دریافت وقت