تصادیق

  • سفارت افغانستان مقیم روم - ایتالیا اسناد تحصیلی، تجارتی، ازدواج، مجردی، تولدی، فوتی و سایر اسناد را در مقابل محصول معین تائید مینماید.
    در صورتیکه سند توسط ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان تائید گردیده باشد، این سفارت سند مذکور را بصورت رایگان تائید مینماید.
    تمام اسناد صادر شده از کشور ایتالیا برای اجراات در افغانستان که نیاز به تصدیق شعبه قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان دارند، نخست این اسناد باید از سوی ارگان های دولتی کشور ایتالیا تصدیق و تائید گردند.

     سفارت محصول تائیدی را نظر به نوع سند اخذ مینماید. لست کامل قیمت های محصول در صفحه ویژۀ ویبسایت قرار دارد.