خدمات ویزه:

به صفحه بخش ویزه شعبه قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در روم خوش آمدید.
سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در روم، خدمات ویزه را برای اشخاصی که مقیم کشورایتالیا میباشند، ارائه میدارد.
برای دانستن بهتر شرایط و اصول ویزه و همچنان جهت سرعت بخشیدن به پروسه صدور ویزه ، لطفا روی لینک های ذیل کلیک نمائید:
انواع ویزه:
• ویزه توریستی
• ویزه تجارتی
• ویزه کار
• ویزه رسانه ای
• ویزه خدمت و دیپلوماتیک
• ویزه همسر
• ویزه اطفال
• نحوه تقاضای ویزه


 ویزه توریستی:

دیدار با خانواده و دوستان و یا سیاحت، داشته باشد، صادر میگردد. دارندگان ویزه توریستی اجازه فعالیت در تجارت و اشتغال در کار حین اقامت در افغانستان را ندارند. اگر کسی قصد اشتغال در کار و تجارت در افغانستان را داشته باشند، باید برای ویزه کار و یا ویزه تجارت تقاضا نمایند. ویزه توریستی فقط برای سه ماه و بصورت یکبارورود صادر میگردد. مدت اقامت دارندگان ویزه توریستی ۶۰ روز میباشد.
برای تقاضای ویزه توریستی شرایط ذیل قابل تعمیل است.

 •  ارائه پاسپورت با حد اقل ۶ ماه مدت اعتبار
 •  فورمه ویزه خانه پری و تکمیل گردد.
 •  یک قطعه عکس (عکس جدید و معیاری باشد).
 •  دعوت نامه از طرف افراد و یا شرکت مرتبط که ثبت و راجستر افغانستان باشد و یا نامه تائیدی از وزارت امور خارجه افغانستان
 •  مدارک و ثبوت محل اقامت در ایتالیا، از قبیل بل برق و گاز و استتمنت بانک وغیره
 •  نامه حاوی توضیحات سفر، نام، مشخصات و آدرس افرادی را که شخص متقاضی در افغانستان می شناسد
 •  اقرارنامه متقاضی مبنی بر واقف بودن از احتمالات و مشکلات در جریان سفر در افغانستان
 • قابل توجه: ویزه های توریستی، رسانه ای و تجارتی غیر قابل تمدید و غیر قابل تعویض میباشند. فیس پرداخت شده برای ویزه، مسترد نمیشود

 ویزه تجارتی:

ویزه تجارتی برای افرادی که تجارت و یا قصد تجارت در افغانستان داشته باشند، صادر میگردد. افرادی که قصد اشتغال، غیر از تجارت در افغانستان داشته باشند، میتوانند برای ویزه کار، تقاضا نمایند. ویزه تجارتی برای مدت سه ماه الی یکسال بصورت یکبار ورود و کثیرالمسافرت صادر میگردد. برای ویزه تجارتی سه ماهه یکبار ورود، مدت اقامت محدود برای ۳۰ روز میباشد. برای ویزه تجارتی شش ماهه کثیرالمسافرت، مدت اقامت محدود برای ۶۰ روز میباشد. مدت اقامت برای ویزه تجارتی یکساله، محدود برای ۱۸۰ روز میباشد.
برای اخذ ویزه تجارتی موارد ذیل الزامیست:

 •  تعیین وقت ملاقات قبل از مراجعه به شعبه قونسلی با استفاده از سیستم آنلاین
 •  ارائه پاسپورت با حد اقل ۶ ماه مدت اعتبار
 •  خانه پری و تکمیل فورمه ویزه
 •  یک قطعه عکس (عکس جدید و استندرد باشد)
 •  دعوت نامه از طرف افراد، نهاد و یا شرکت مرتبط که ثبت و راجستر افغانستان باشد و یا نامه تائیدی از وزارت امور خارجه افغانستان
 •  گواهی نامه که ثبت وراجستر شده وزارت اقتصاد افغانستان و یا سازمان آیسا باشد
 •  مدارک و ثبوت محل اقامت در ایتالیا، ازقبیل بل برق و گاز و استتمنت بانک وغیره
 •  نامه حاوی توضیحات سفر، نام، مشخصات وآدرس افرادی را که شخص متقاضی در افغانستان می شناسد
 •  اقرارنامه متقاضی مبنی بر واقف بودن از احتمالات ومشکلات درجریان سفر در افغانستان
 • قابل توجه: ویزه های توریستی، رسانه ای و تجارتی غیر قابل تمدید و غیر قابل تعویض میباشند. فیس پرداخت شده برای ویزه، مسترد نمیشود

 ویزه کار:

\ویزه کار برای افرادی که کار و یا قصد کار در افغانستان داشته باشند، صادر میگردد. افرادی که قصد تجارت، غیر از اشتغال و کار در افغانستان داشته باشند، میتوانند برای ویزه تجارت تقاضا نمایند. ویزه کار برای مدت سه ماه الی یکسال بصورت یکبار ورود و یا کثیرالمسافرت صادر میگردد. مدت اقامت برای ویزه کار سه ماهه یکبار ورود، محدود برای (۳۰) سی روز میباشد. مدت اقامت برای ویزه شش ماهه کثیرالمسافرت، محدود برای (۶۰) شصت روز میباشد. مدت اقامت برای ویزه یکساله، محدود برای ۱۸۰ روز میباشد.
برای اخذ ویزه کار شرایط ذیل قابل تعمیل است:

 •  تعیین وقت ملاقات قبل از مراجعه به شعبه قونسلی با استفاده از سیستم آنلاین
 • ارائه پاسپورت با حد اقل ۶ ماه مدت اعتبار
 •  خانه پری و تکمیل فورمه ویزه
 •  یک قطعه عکس (عکس جدید و معیاری باشد)
 •  دعوت نامه کار از طرف نهاد و یا شرکت مرتبط که ثبت و راجستر افغانستان باشد و یا نامه تائیدی از وزارت امور خارجه افغانستان
 • اجازه نامه کار که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی بنام متقاضی صادر شده باشد
 •  مدارک و ثبوت محل اقامت درایتالیا، از قبیل بل برق و گاز و استتمنت بانک وغیره
 •  نامه حاوی توضیحات سفر، نام، مشخصات و آدرس افرادی را که شخص متقاضی در افغانستان می شناسد
 • اقرارنامه متقاضی مبنی بر واقف بودن از احتمالات و مشکلات درجریان سفر در افغانستان
 • قابل توجه: ویزه های کار، توریستی، رسانه ای و تجارتی غیر قابل تمدید و غیر قابل تعویض میباشند. فیس پرداخت شده برای ویزه، مسترد نمیشود.

ویزه رسانه ای:

ویزه رسانه ای برای خبرنگاران خارجی و نهادهای خبری خارج از افغانستان که قصد سفر به افغانستان و تهیه گزارش، خبر و در مجموع کار رسانه ای داشته باشند، صادر میگردد. خبرنگارانی که قصد اقامت و کار با نهادهای رسانه ای در افغانستان داشته باشند، میتوانند برای ویزه کار تقاضا کنند.
ویزه رسانه ای برای مدت سه ماه الی یکسال بصورت یکبار ورود و یا کثیرالمسافرت صادرمیگردد. مدت اقامت برای ویزه رسانه ای سه ماهه یکبار ورود، محدود برای (۳۰) سی روز میباشد
برای اخذ ویزه رسانه ای شرایط ذیل قابل تعمیل است:

 •  تعیین وقت ملاقات قبل از مراجعه به شعبه قونسلی با استفاده از سیستم آنلاین
 • • ماه مدت اعتبار
 • خانه پری و تکمیل فورمه ویزه
 •  یک قطعه عکس (عکس جدید و معیاری باشد)
 • دعوت نامه از طرف نهاد و یا سازمان دعوت کننده و تائیدی مدت اقامت و مقصد سفر
 •  بعد از اخذ ویزه رسانه ای و ورود به افغانستان، خبرنگاران باید برای اخذ کارت خبرنگاری به دفتر سخنگو و ریاست عمومی ارتباطات وزارت امور خارجه افغانستان در کابل مراجعه نمایند. بدون کارت وزارت امورخارجه، خبرنگار حق فعالیت در افغانستان را ندارد
 • اقرارنامه متقاضی مبنی بر واقف بودن از احتمالات و مشکلات در جریان سفر در افغانستان
 • قابل توجه: ویزه های کار، توریستی، رسانه ای و تجارتی غیر قابل تمدید و غیر قابل تعویض میباشند. فیس های پرداخت شده برای ویزه، مسترد نمیشود.

ویزه خدمت و دیپلوماتیک:

ویزه رسانه ای برای خبرنگاران خارجی و نهادهای خبری خارج از افغانستان که قصد سفر به افغانستان و تهیه گزارش، خبر و در مجموع کار رسانه ای داشته باشند، صادر میگردد. خبرنگارانی که قصد اقامت و کار با نهادهای رسانه ای در افغانستان داشته باشند، میتوانند برای ویزه کار تقاضا کنند.
ویزه رسانه ای برای مدت سه ماه الی یکسال بصورت یکبار ورود و یا کثیرالمسافرت صادرمیگردد. مدت اقامت برای ویزه رسانه ای سه ماهه یکبار ورود، محدود برای (۳۰) سی روز میباشد
برای اخذ ویزه رسانه ای شرایط ذیل قابل تعمیل است:

 • تعیین وقت ملاقات قبل از مراجعه به شعبه قونسلی با استفاده از سیستم آنلاین
 •  پاسپورت خدمت و دیپلوماتیک با حد اقل ۶ ماه مدت اعتبار
 • خانه پری و تکمیل فورمه ویزه
 • یک قطعه عکس (عکس جدید و استندرد باشد)
 • دعوت نامه از طرف سازمان و نهادهای دولتی و تائید مدت اقامت و مقصد سفر از سوی آن نهاد و یا سازمان
 •  دیپلوماتی که جدیدا بجای دیپلومات دیگر در افغانستان مقرر میگردد، باید نام، منصب، مدت ماموریت و دیگر مشخصات دیپلوماتی که در مرحله ختم وظیفه قرار دارد و همچنین مشخصات، مدت ماموریت و منصب شخص متقاضی طی نامه ای جداگانه از مراجع و نهاد مربوطه به شعبه ویزه سفارت افغانستان ارائه نماید.
 •  اقرارنامه متقاضی مبنی بر واقف بودن از احتمالات و مشکلات در جریان سفر در افغانستان.
 • قابل توجه: ویزه خدمت و دیپلوماتیک غیر قابل تمدید و غیر قابل تعویض میباشد. فیس پرداخت شده برای ویزه، مسترد نمیشود.

 ویزه همسر:

ویزه همسر برای زوج افغانی که تابعیت غیر افغانی را دارد و قصد سفر به افغانستان را داشته باشد، داده میشود. ویزه همسر برای مدت شش ماه و بصورت کثیرالمسافرت صادر میگردد. مدت اقامت در افغانستان برای ویزه همسر حد اکثر ۹۰ روز میباشد.
برای اخذ ویزه همسر شرایط ذیل قابل تعمیل است:

 • • تعیین وقت ملاقات قبل از مراجعه به شعبه قونسلی با استفاده از سیستم آنلاین
 • • پاسپورت که حد اقل ۶ ماه مدت اعتبار داشته باشد
 • • خانه پری و تکمیل فورمه ویزه
 • • یک قطعه عکس (عکس جدید و استندرد باشد)
 • • نکاحنامه و سند تصدیق ازدواج و یا سند تولدی فرزند شان
 • • کاپی پاسپورت همسران (شوهرو خانم)
 • • دعوت نامه رسمی از طرف فرد یا نهاد از افغانستان
 • • مدارک ثبوت محل اقامت از قبیل بل برق و گاز و ورق بانک وغیره
 • • اقرارنامه شوهر/خانم مبنی بر تائید محل و مدت اقامت متقاضی در افغانستان
 • • اقرارنامه متقاضی مبنی بر واقف بودن از احتمالات و مشکلات درجریان سفر در افغانستان
 • قابل توجه: ویزه زوج غیر قابل تمدید و غیر قابل تعویض میباشد. فیس پرداخت شده برای ویزه، مسترد نمیشود.

ویزه اطفال:

تمام اطفالی که از والدین افغان و در بیرون از افغانستان تولد شده باشند و قصد سفر به افغانستان را داشته باشند، اخذ ویزه اطفال یا اجازه نامه ورود حتمی است. اگر طفلی از والدین افغان در افغانستان تولد یافته باشد و محل تولد طفل روی پاسپورت مشخصا درج شده باشد، اخذ ویزه اطفال حتمی نیست.
برای اخذ ویزه اطفال موارد ذیل الزامیست:

 • • تعیین وقت برای ویزه اطفال ضروری نیست، مراجعین محترم بدون اخذ وقت ملاقات میتوانند در شعبه قونسلی بین ساعات ۱۰ صبح الی ۱۳ بعد از ظهر حضور پیدا کنند.
 • • پاسپورت که حد اقل ۶ ماه مدت اعتبار داشته باشد
 • • خانه پری و تکمیل فورمه ویزه مخصوص ویزه اطفال
 • • یک قطعه عکس (عکس جدید و استندرد باشد)
 • • حضور یکی از والدین (پدر یا مادر) حین اخذ ویزه حتمی است.
 • • سند تولدی طفل با درج مشخصات والدین
 • • کاپی پاسپورت والدین (لطفا اصل پاسپورت والدین را ارائه نمائید)

ویزه اطفال:

قبل از درج تقاضا برای ویزه، لطفا به موارد ذیل توجه نمائید:

 • • تعیین وقت ملاقات قبل از مراجعه به شعبه قونسلی با استفاده از سیستم آنلاین ویا با تماس به شماره ()
 • • پروسس عادی ویزه ممکن تا دو هفته وقت بگیرد
 • • خدمات سریع ویزه طی سه روز انجام میشود
 • • فیس پرداخت شده مسترد نمی شود
 • • فیس به حساب بانکی سفارت در یکی از نزدیکترین شعبات بانک پرداخت میشود. بخش ویزه به هیچ وجه پول نقد ویا چک نمی پذیرد.
 • در صورت موجودیت اشتباه و اغلاط در فورمه درخواستی و یا تکمیل نبودن فورمه و مدارک لازم، درخواستی از روند مراحل خارج گردیده و فیس آن هم مسترد نمیگردد.
  نظر به مقررات امور قونسلی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، شعبه قونسلی سفارت افغانستان در روم ویزه های یکبار ورود (Single Entry) وکثیرالمسافرت (Multiple Entry) به مدت معین اقامت در افغانستان صادر میکند. درصورت نیاز اگر میخواهید مدت اقامت شما در افغانستان تمدید گردد، باید به ریاست اموری قونسلی وزارت امورخارجه درکابل، مراجعه نمائید.
  قابل توجه: ویزه های توریستی، رسانه ای و تجارتی غیر قابل تمدید و غیر قابل تعویض میباشد. فیس های پرداخت شده برای ویزه نیز مسترد نمیشود.
  ویزه اطفال به درخواست متقاضی و حضور والدین صادر میگردد. ( حین صدور ویزه اطفال موجودیت والدین الزامی میباشد.
  تمامی درخواست های ویزه بر اساس تاریخ ثبت و تسلیمی، طی مراحل می گردد. در صورت موجودیت اشتباه و اغلاط در فورمه درخواستی و یا تکمیل نبودن فورمه و مدارک لازم، درخواستی از روند مراحل خارج گردیده و فیس آن هم مسترد نمیگردد.

 آماده درخواست هستید؟

اگر معلومات بالا را دقیق خوانده اید و آماده درخواست هستید، لطفاً فورم را دنلود نموده و وقت ملاقات اخذ نمائید

دریافت فورمه ویزه

دریافت

اخذ ملاقات آنلاین

دریافت وقت