تصدیق تذکره:

تذکره های تابعیت، به منظور استفاده در خارج از کشور، باید قبلاً ترجمه، و در ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و یا یکی از نمایندگی های این وزارت در دیگر ولایات ثبت و تصدیق گردند. تذکره های تصدیق شده توسط ریاست امور قونسلی و یا نمایندگی های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در دیگر ولایات کشور صرفاً پس از ثبت و تصدیق توسط سفارت جمهوری اسلامی افغانستان بعنوان نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی افغانستان در کشور ایتالیا، قابل اعتبار می باشند.

 شرایط تصدیق تذکره:

• ضمیمه نمودن اصل تذکرۀ تابعیت و ترجمه تصدیق شده توسط ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان
• ضمیمه نمودن فوتوکاپی اصل و ترجمه تذکرۀ تابعیت تصدیق شده.
• ضمیمه نمودن کاپی کارت اقامت ایتالیا (permesso di soggiorno) که دارای اعتبار یک، سه و یا پنج ساله باشد.
• ضمیمه نمودن یک قطعه عکس جدید و رنگه