بازگشت داوطلبانه به كشور:

با توجه به مراجعه هاى متعدد به منظور بازگشت داوطلبانه به كشور، سفارت افغانستان در ایتالیا براى بازگشت کننده ها، پاسپورت یکبار سفرTRAVEL DOCUMMENT را به صورت رایگان صادر مى كند. و در همان روز مراجعه به صورت رايگان به دست آورده مى توانند.
متقاضیان می توانند در جريان ساعات كارى بدون اخذ نوبت به بخش قونسلى سفارت مراجعه كنند
پيش از تقاضا براى به دست آوردن اين پاسپورت، ترجيح مى دهيم كه متقاضی، نامه يى از اداره پلیس محل زيست خويش مبنى بر بستن تقاضانامه ی اقامت یا پناهنده گی و تایید داوطلبانه بودن بازگشت را اخذ و به سفارت بياورند.
اخذ این سند اجباری نبوده و بازگشت کننده می تواند در هر مرحله یی از اخذ آن خودداری کند؛ اما نوع رابطه و تعامل بین شخص و ادارة پلیس به هیچ وجه به سفارت ارتباط نداشته و شخص مکلف است خودش موضوع را تعقیب کند.

 آماده درخواست هستید؟

دریافت فورمه 

دریافت

اخذ ملاقات آنلاین

دریافت وقت