پاسپورت

آنعده افغان هایکه در کشور ایتالیا زندگی می کنند و تقاضای اخذ پاسپورت افغانستان را دارند میتوانند به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم روم برای اخذ پاسپورت جدید مراجعه نمایند.

هموطنان محترم لطفا برای اخذ پاسپورت نکات زیر را در نظر داشته باشند:

  اسناد لازمه برای اخذ پاسپورت ماشین خوان:

 • اصل و کاپی تذکره خود شخص متقاضی که از ریاست ثبت احوال نفوس وزارت امور داخله افغانستان و تایید از وزارت امور خارجه افغانستان ( قابل یاد آوریست که تذکره های غیابی صادره بعد از سال 1396 هجری شمسی به اینسو مدار اعتبار نمی باشد. برای درخواست تذکره غیابی به بخش درخواست تذکره غیابی در همین سایت مراجعه نمایید.)
 •  کاپی کارت اقامت ایتالیا (permesso di soggiorno) که دارای اعتبار یک، سه و یا پنج ساله باشد.  
 •  عکس: • 4 قطعه عکس ۴ x ۴.۵ بدون فوتوشاپ و کاملا شفاف و با پس زمینه سفید.
  (توجه گرددکه عکس کاملا موارد یاد شده را داشته باشد و در غیر این صورت پاسپورت صادر نخواهد شد).

 قابل توجه:

 • - لطفا قبل از مراجعه به سفارت اطمینان حاصل کنید که تذکره شما قانونی بوده و جعلی نیست.
 •  لطفا تذکره جعلی ارائه نکنید، سفارت صلاحیت دارند با جعلکاران برخورد قانونی نماید.
 • در صورتیکه هویت شخص و یا اسناد و مدارک شان مشکوک باشد، تذکره و اسناد مشکوک به ریاست ثبت و احوال نفوس وزارت داخله افغانستان ارسال میشوند تا آنرا تایید نمایند. اگر تایید نگردد و جواب ریاست ثبت و احوال نفوس منفی باشد، تذکره و اسناد جعلی اخذ و قید میگردد.
 • - افرادی که با تهیه اسناد جعلی هویت خود را منحیث افغان تغییر داده و به سفارت مراجعه کنند، در صورتیکه بعد از مصاحبه هویت ایشان مشکوک و یا غیر افغان تثبیت شد، اسناد شان قید شده و یا رسماٌ به پولیس معرفی میگردند.
 • - اگر در جریان مصاحبه هویت شخص منحیث غیر افغان و مشکوک ثابت گردد، ولو تذکره تایید شده مرکز را نیز داشته باشند، مسترد و برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

 شرایط اخذ پاسپورت ماشین خوان برای اطفالی که از پدر ومادر افغان در ایتالیا تولد شده باشند.

 • اصل و کاپی سند تولد طفل 
 •  کاپی تذکره پدر و مادر طفل همراه با نکاح خط والدین 
 •  اگر طفل متولد افغانستان باشد، کاپی تذکره و پاسپورت و (permesso di soggiorno) وی ارائه گردد.
 • کاپی کارت اقامت ایتالیا (permesso di soggiorno) معتبر والدین طفل در ایتالیا
 •  4 قطعه عکس ۴ x ۴.۵ بدون فوتوشاپ و کاملا شفاف و با پس زمینه سفید.
  (توجه شود که عکس کاملا موارد یاد شده را داشته باشد و در غیر آن پاسپورت صادر نخواهد شد).

 نکات مهم در هنگام ثبت مشخصات یا خانه پٌری فورم پاسپورت :

 •  بخش انگلیسی فورم صدور پاسپورت حتماٌ باید با حروف انگلیسی بزرگ تکمیل شود.
 • - عکس مربوطه به هیچ عنوان بر روی فورم استپلر یا سنجاق نشود بلکه با چسپ در بخش عکس فورم به صورت دقیق چسبانده شود.
 •  امضای متقاضی باید در داخل چوکات مستطیل شکل باشد و نباید روی خطوط چوکات و یا بیرون از چوکات امضا شود، در غیر آن فورم مربوطه برگشت خواهد خورد و باید دوباره فورم جدید تکمیل شود.

محصول: سفارت برای صدور پاسپورت ماشین خوان ده ساله مبلغ 220 یورو و برای پنج ساله مبلغ 120 یورو محصول اخذ مینماید.
مفقود شدن پاسپورت ماشین خوان:
در صورت مفقود شدن پاسپورت قبلی، باید موضوع به پولیس محل گزارش یافته و اصل گزارش به بخش قونسلی سپرده شود تا پاسپورت قبلی از اعتبار ساقط گردد. برای دریافت پاسپورت جدید تمام مراحل اخذ پاسپورت جدید مجدداً طی می گردد.
محصول: سفارت برای صدور پاسپورت ماشین خوان ده ساله مفقود شده مبلغ 340 یورو و برای پاسپورت ماشین خوان پنج ساله مفقود شده مبلغ 240 یورو محصول اخذ مینماید.


نکات مهم:

 • متقاضیان پاسپورت باید شخصا در بخش قونسولی سفارت حاضر گردند. 
 • از نگارش درست مشخصات خود در فورمه های پاسپورت قبل از تحویل آن به همکاران قونسولی مطمین گردید.

 آیا می خواهید برای دریافت پاسپورت اقدام کنید؟

اگر معلومات بالا را خوانده و خواهان دریافت پاسپورت هستید از ذیل وقت ملاقات گرفته و همچنان فورمه پاسپورت را دانلود کنید.

دانلود فورمه پاسپورت

DOWNLOAD

وقت ملاقات

BOOK NOW