تذکره غیابی

آنعده از اتباع جمهوری اسلامی افغانستان مقیم کشور ایتالیا که بنابر دلایل مؤجه تابحال تذکره تابعیت دریافت ننموده اند، و یا تذکرۀ تابعیت شان مفقود و یا فرسوده گردیده باشد، می توانند در صورت دارا بودن تمامی شرایط درخواست تذکره غیابی توسط این نمایندگی تثبیت هویت گردند.
درخواست تذکره غیرحضوری با حضورداشت شخص متقاضی توسط بخش قونسلی این نمایندگی تکمیل و کاپی آن از جانب سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در روم ایتالیا به ادارۀ ثبت احوال نفوس مکتوب می گردد. کار سفارت در همین مرحله به پایان میرسد و نیاز نیست تا موضوع با سفارت تعقیب شود. اصل فورم تثبیت هویت باید توسط نمایندۀ متقاضی بعد از اخذ اصل بستۀ اسناد در افغانستان، باید پروسه را با اداره ثبت احوال نفوس تعقیب نماید. بعد از بررسی اسناد توسط اداره ثبت احوال نفوس و در صورت که شخص متقاضی مستحق تشخیص گردد، تذکرۀ غیابی صادر گردیده و به نمایندۀ متقاضی در افغانستان تسلیم داده میشود.

 شرایط درخواست تذکره غیابی

  •  برای درخواست تذکره غیابی داشتن کاپی تذکره پدر ضروری میباشد .
  •  در صورت عدم دسترس به تذکره پدر ( کاپی تذکره برادر، پدر کلان، خواهر،کاکا و یا پسر کاکا ) 
  •  ورقه درخواست پناهندگی در کشور ایتالیا ( C/3 ) که اسم پدر و مادر ذکر شده است.
  •  کاپی کارت اقامت ایتالیا (permesso di soggiorno) که دارای اعتبار یک، سه و یا پنج ساله باشد.
  •  دو قطعه عکس رنگه با زمینه سفید
  •  اصل و کاپی تذکره تابعیت شخص درخواست کننده و کاپی کارت اقامت ایتالیا
  •    (permesso di soggiorno) که دارای اعتبار یک، سه و یا پنج ساله باشد.
  •  کاپی تذکره پدر 
  •  کاپی تذکره و شماره تلفن وکیل درخواست کننده در افغانستان
  • کسانی که تذکره تابعیت افغانستان را دارا می باشند، پس از ارزیابی اصالت تذکره شان از جانب سفارت افغانستان، برایشان پاسپورت صادر می گردد، در غیر آن کاپی تذکره شان برای تایید به اداره مرکزی ثبت احوال نفوس و ریاست قنسولی وزارت امور خارجه فرستاده شده و پس از تایید برای .متقاضی پاسپورت و برگه تثبیت هویت صادر می گردد.

 آیا آماده تقاضا برای دریافت تذکره غیابی هستید؟

اگر شما معلومات ارایه شده دربالا را خوانده و آماده تقاضا هستید، لطفا یک فورمه تذکره غیابی را دریافت کرده و به شکل انلاین وقت بگیرید. اگر برای چند نفر می خواهید وقت بگیرید، لطفا برای هر نفر جداگانه وقت بگیرید. 

فورمه تذکره غیابی

DOWNLOAD

وقت ملاقات بگیرید

BOOK NOW