اطلاعیه در مورد جمع آوری عواید قونسلی و پرداخت معاشات و مصارف سفارت

اطلاعیه در مورد جمع آوری عواید قونسلی و پرداخت معاشات و مصارف سفارت
   
||| ||| |||
سفارت و نمایندگی جمهوری اسلامی افغانستان مقیم روم – ایتالیا از زمان تصدی خالد احمد ذکریا بحیث سفیر دولت جمهوری اسلامی افغانستان در روم و سپس از تحولات ۱۵ آگست ۲۰۲۱، که منجر به فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان گردید، جهت حفظ اصل شفافیت و حساب دهی در ارتباط به عواید واصله از بخش قونسلی و همچنان پرداخت معاشات و مصارف، تدابیر ذیل را اتخاذ کرده است:
 
۱. ایجاد نظام برقی بانکی غرض اخذ محصول برای صدور ویزه، تمدید پاسپورت و سایر تصادیق تنها و تنها از طریق کارت های بانکی مراجعین، که به شکل برقی به حساب بانکی عواید سفارت مستقیماً واریز میگردد.
 
۲. تقلیل چهار حساب بانکی سفارت به یک حساب بانکی به اساس قیودات وضع شده از جانب بانک مرکزی کشور میزبان (ایتالیا) مدتی بعد از سقوط حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، که از همان حساب عواید، مصارف و معاشات بعد از پیشکش اسناد رسمی به بانک مربوط و ملاحظه و بررسی اسناد توسط بانک مرکزی، پرداخته میشود.
 
۳. استخدام یک حقوقدان مجرب ایتالیایی از جانب سفارت غرض پاسخ دهی و حساب دهی دقیق در ارتباط به مصارف، معاشات و بعضی امور دیگر سفارت‌ به بانک مرکزی ایتالیا و سایر نهادهای مربوط در کشور میزبان.
 
۴. استخدام کارمندان محلی مجرب در بخش قونسلی و سایر بخش ها مربوط در سفارت به عوض دیپلوماتان و کارمند محلی تخنیکی، که یک سال قبل وظیفه را ترک کردند.
 
۵. دعوت از انجمن های ایتالیا مقیم روم جهت ارزیابی از امور سفارت، مخصوصاً در ارتباط به چگونگی اخذ عواید در بخش قونسلی توأم با اخذ مشوره آنان در راستای چگونگی بهبود امور کاری تا این متضمن سرعت کاری، شفافیت و حساب دهی بیشتر گردد.
 
مقام و اعضای سفارت و نمایندگی جمهوری اسلامی افغانستان مقیم روم-ایتالیا به اساس قوانین نافذ دولت جمهوری اسلامی افغانستان و اصل مسلکی گرایی همه امور کاری این سفارت و نمایندگی را پیش برده و هر زمانیکه یک دولت همه قبول و همه شمول مشروع در کشور عزیز مان افغانستان ایجاد گردیده و توسط کشور میزبان به رسمیت شناخته شود، مسئولیت و مکلفیت پاسخ دهی را به آن نهاد ملی خواهند داشت. در حال حاضر، وزات امور خارجه، بانک مرکزی و نهادهای مربوط کشور میزبان و سازمان های بین المللی مستقر در روم بحیث یگانه نهادهای مسئول رسمی، همه امور و فعالیت های این سفارت و نمایندگی را تحت ارزیابی و نظارت دارند.
خواندن 175 دفعه
Go to Top